බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, June 14, 2011

සංයුක්ත නිකාය නන්දන වග්ගය 4


ඛත්තිය සූතරය!

රජු මුල් කොට ¹ දෙසුම .

දෙව්යන් : දෙපා ඇති සතුන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ රජ්ජුරුවෝයි .

සිව්පාවන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ ගවයයි . බිරීන්දෑවරුන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ ළදරු ස්තිරයයි . දරුවන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ කුළුඳුල් දරුවයි .

භාග්යවතුන් වහන්සේ : දෙපා ඇති සතුන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේයි . සිව්පාවන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ අජානීය අශ්වයායි . බිරීන්දෑවරුන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ ස්වාමියාට ස්නේහවන්ත බිරීඳයි . දරුවන් අතර ශ්රේෂ්ඨ වෙන්නේ කීකරු දරුවායි .

No comments:

Post a Comment