බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, December 31, 2016

ඔබ සැමට වාසනාව සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා!

                                     


ඔබ සැමට වාසනාව සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා!