බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 7, 2012

ධම්ම පදය 11 - 12

False Values Bar Spiritual Progress

Right Thought Leads to Realisation11. Asāre sāramatino, sāre cāsāradassino
Te sāraṃ nādhigacchanti, micchāsaṅkappagocarā.

අසාරෙ සාරමතිනො
සාරෙ චා'සාරදසසිනො
තෙ සාරං නාධිගචඡනති
මිචඡාසංකපපගොචරා

In the unreal they imagine the real, in the real they see the unreal —
they who entertain (such) wrong thoughts never realise the essence.

යම් කෙනෙක් වැදගත් නොවූ නිසරු අදහස්වල හරයක් ඇතැයි සිතත් ද සාරවත් ධර්මයන් නිසරුකොට සලකත් ද, වැරදි අදහස් වලට ගොදුරු වූ ඔවුහූ මාර්ග ඵලාදී සාරය නොලබත්.

12. Sāranca sārato natvā, asāranca asārato
Te sāraṃ adhigacchanti, sammā saṅkappagocarā.

සාරං ච සාරතො ඤතවා
අසාරං ච අසාරතො
තෙ සාරං අධිගචඡනති
සම්මාසංකප්පගොචරාWhat is real they regard as real, what is unreal they regard as unreal —
they who entertain right thoughts realise the essence.


Conceiving the real in unreality
while seeing unreal the truly real,
roaming fields of thoughts ill-formed:
never they at the real arrive.

යහපත් අදහස් ඇති යම් කෙනෙක් සාරවත් දෙය සාරවත් යැයි දැනගනිත් ද, ඔවුහූ මාර්ග ඵලාදී සාරය ලබා ගනිත්.

Explanation: A person interested in spiritual progress must be aware of spiritual values. It is true that material things are also necessary. But they are not the values to be sought after for spiritual progress. If people were to give prominence to material values they cannot attain any spiritual heights.

The Elders Sāriputta and Moggallāna
The Elder Sāriputta and Moggallāna could not persuade Sañcaya, their former
teacher, to meet the Buddha. The Buddha explained that different results were
inevitable for those who think rightly and those who think wrongly.

ථේරි ගාථා 13

විසාඛා තෙරණිය ගේ ගාථාව !
යමක් කලාට පස්සෙ ඒ ගැන නොතැවී ඉන්ට නම් අන්න ඒ බුද්ධානුශාසනාවයි කරන්ට ඔින. වහා පා සෝද ගෙන එකත්පස්ව හිඳ ගන්න.

මේ විසාඛා නම් රහත් තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.ථේරි ගාථා 12

ධම්මදින්නා තෙරණිය ගේ ගාථාව!


නිවන් දකින්නට ම යි හිතේ ආශාව ඇති වුනේ. වෙන දේකට වසඟ උනේ නෑ. මනසින් නිවන ස්පර්ශ කරගත්ත. කාමයන් පිළිබඳ සිත බැඳී නැති ජීවිතය ඇති කෙනාට “උඩු ගං බලා යන්නී ” කියලයි කියන්නෙ.

මේ වනාහී ධම්මදින්නා නම් රහත් තෙරණිය වදාල ගාථාවයි.ථේර ගාථා, 22

Tuesday, March 6, 2012

සංයුක්ත නිකාය - සත්ති වර්ගය 6


wdf,dal ගැන වදාල දෙසුම. (mcafmda; සූත්‍රය )සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.

එකත්පස්ව සිට ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

fus f,dalfha hulska t<sh jsysfokjd kus " tnoq t jsysfok wdf,dal lShla ;sfhkjo @ ' Nd.Hj;=ka jykafia &- <.g wms wdfjs Tslguhs ' b;ska wms fldfyduo tal oek .kafka @ZZ

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ: wdf,dal y;rla ;sfnkjd . yenehs " myla kE' oj,ag iQraHhd nn,kjd ' rd;`%shg i| nn,kj ' osjd - rd;%S foflysu ta ta ;ek .skak nn,kj ' fus nn,k yeu foalgu jvd iusnqoqrcdKka jykafia fY%aIaGh's ta wdf,dalh wkq;a;rhs '

සාදූ! සාදූ!! සාදූ!!!