බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 7, 2012

ථේර ගාථා, 22

No comments:

Post a Comment