බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, March 6, 2012

සංයුක්ත නිකාය - සත්ති වර්ගය 6


wdf,dal ගැන වදාල දෙසුම. (mcafmda; සූත්‍රය )සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.

එකත්පස්ව සිට ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.

fus f,dalfha hulska t<sh jsysfokjd kus " tnoq t jsysfok wdf,dal lShla ;sfhkjo @ ' Nd.Hj;=ka jykafia &- <.g wms wdfjs Tslguhs ' b;ska wms fldfyduo tal oek .kafka @ZZ

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ: wdf,dal y;rla ;sfnkjd . yenehs " myla kE' oj,ag iQraHhd nn,kjd ' rd;`%shg i| nn,kj ' osjd - rd;%S foflysu ta ta ;ek .skak nn,kj ' fus nn,k yeu foalgu jvd iusnqoqrcdKka jykafia fY%aIaGh's ta wdf,dalh wkq;a;rhs '

සාදූ! සාදූ!! සාදූ!!!No comments:

Post a Comment