බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 7, 2012

ථේරි ගාථා 12

ධම්මදින්නා තෙරණිය ගේ ගාථාව!


නිවන් දකින්නට ම යි හිතේ ආශාව ඇති වුනේ. වෙන දේකට වසඟ උනේ නෑ. මනසින් නිවන ස්පර්ශ කරගත්ත. කාමයන් පිළිබඳ සිත බැඳී නැති ජීවිතය ඇති කෙනාට “උඩු ගං බලා යන්නී ” කියලයි කියන්නෙ.

මේ වනාහී ධම්මදින්නා නම් රහත් තෙරණිය වදාල ගාථාවයි.No comments:

Post a Comment