බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 7, 2012

ථේරි ගාථා 13

විසාඛා තෙරණිය ගේ ගාථාව !
යමක් කලාට පස්සෙ ඒ ගැන නොතැවී ඉන්ට නම් අන්න ඒ බුද්ධානුශාසනාවයි කරන්ට ඔින. වහා පා සෝද ගෙන එකත්පස්ව හිඳ ගන්න.

මේ විසාඛා නම් රහත් තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.No comments:

Post a Comment