බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, July 31, 2011

සංයුක්ත නිකාය
හිරි සූත‍්‍රය !
ලැජ්ජාව ගැන වඳාල දෙසුම.

දෙවියන්:"අජානීය අශ්වයාට කසපාර නොලබන විදිහට වැඩ කරන්නට පුළුවනි . ඒ විදිහටම නින්දා අපහාස නො ලැබෙන විදිහට කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම්, ලැජ්ජාවෙන් යුක්තව, පවින් වළකින එබඳු පුරුෂයෙක් ලෝකයේ ඉන්නවා ද?”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:''ලැජ්ජාවෙන් යුක්තව පවින් වැළකිලා, හැම තිස්සෙම සිහියෙන් යුක්තව ඉන්න ස්වල්ප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ පින්වතුන්ට දුක් අවසන් කරල, මේ විෂම ලෝකයේ සම සිතින් හැසිරෙන්නට පුළුවන්’’.

සාදු ! සාදු !! සාදු !!!

Friday, July 22, 2011

Gide to True way of Living

continuation of Gide to True way of Living!..........

Part 3.

A master in his dealings with a servant should observe five things: He should assign work that is suitable for servant's abilities, give him proper compensation, care for him when he is in ill health, share pleasant things with him, and give him needed rest.


A servant should observe five things : He should get up in the morning before his master and go to bed after him , should always be honest , take pains to do his work well, and try not to bring discredit to his master's name. If these rules are observed , there will be peace and no controversy between master and servant.A disciple of Buddha should see to it that his family observes the teachings of Buddha. They should cherish respect and consideration for their Buddhist teacher , should treat him with courtesy, attend to and observe his instructions, and always have and offering for him.
Then the teacher of Buddha's teaching should rightly understand the teaching, rejecting wrong interpretations, emphasizing the good, and should seek to lead believers along a smooth path. When a family follows this course, keeping the true teaching as its center , it will thrive happily.


A man who bows in the six directions does not do so in order to escape from external misfortunes. He does it in order to be on his guard to prevent evils from arising within his own mind.

Sunday, July 17, 2011

Gide to True way of Living

continuation of Gide to True way of Living!

Part 2.

A pupil should always rise when his teacher enters, wait upon him, follow his instructions well, not neglect an offering for him , and listen respectfully to his teaching.

At the same time, a teacher should act rightly before a pupil and set a good example for him ; he should correctly pass on to him the teaching he has learned ; he should use good methods and try to prepare the pupil for honers; and he should not forget to protect the pupil from evil in every possible way. If a teacher and his pupil observe these rules, their association will move smoothly.

A husband should treat his wife with respect , courtesy and fidelity. He should leave housekeeping to her and sometimes provide for her needs, such as accessories . At the same time, a wife should take pains with the housekeeping, manage the servants wisely, maintain her virtue as a good wife should. She should not waste her husbands income, and should manage the house properly and faithfully. If these rules are followed , a happy home will be maintained and there will arise no quarreling.

The rules of friendship means there should be a mutual sympathy between friends, each supplying what the other lacks and trying to benefit the other , always using friendly and sincere words.

One should keep his friend from falling into evil ways, should protect his property and wealth, and should help him in his troubles. If his friend has some misfortune , he should give him a helping hand , even supporting his family, if necessary. In this way , their friendship will be maintained and they will be increasingly happy together.

to be continued...........

Thursday, July 14, 2011

Gide to True way of Living!

Gide to True way of Living!
Part 1.

It is wrong to think that misfortunes come from the east or from the west; they originate within one's own mind. Therefore, it is foolish to guard against misfortunes from the external world and leave the inner mind uncontrolled.
Buddha teaches that we are to pay respect to the six directions of truth & then we are to behave wisely and virtuously and thus prevent all misfortunes.
To guard the gates in these six directions , people are to remove defilement of the "four deeds", controlled the " four evil minds ", and plug the "six holes " which cause the loss of wealth.

By the " four deeds" it is meant killing , stealing. committing adultery and falsehood.

The "four evil minds" are greed , anger, foolishness and fear.

The "six holes " which cause the loss of wealth are desire for intoxicating drinks and behaving foolishly, staying up late at night and losing mind in frivolity, including in musical & theater entertainments , gambling , associating with evil companions , and neglecting one's duties.

After removing these four defilements, avoiding these four evil states of mind , and plugging these six holes of waste , the disciples of Buddha do reverence to the six directions of truth.

Now what are the six directions of Truth? They are east for the way of parents & child, south for the way of teacher & pupil , west for the way of husband & wife, north for the way of a man & his friend, below for the way of master & servant and above for the way of disciples of Buddha.

A child should honor his parents and do for them all that he is supposed to do. He should serve them , help them at their labor, cherish them the family lineage, protect the family property , and hold memorial service after they have passed way.

The parents should five things for their children; avoid doing evil, set an example of good deeds, give them an education, arrange for the marriage and let them inherit the family wealth at a proper time . If the parents and child follow these rules the family will always live in peace.

To be continued..............

ථේර ගාථා! 18


ථේර ථේරි ගාථා
!
''වතුර ගෙන යන උදවියට තමන් කැමති පරිදි වතුර ගෙන යන්ට පුළුවන්. හී වඩුවන්ට ත් කැමති පරිද්දෙන් ඊ තළ නමාගන්නට. තමාගේ කැමැත්ත පරිදි ලී දඬු නමා ගන්නට ලී වඩුවන්ට පුළුවන.ි අන්න එ් ආකාරයෙන් ම තම තමන්ව කැමති පරිදි දමනය කර ගන්නට සත් පුරුෂයින්ට පුළුවන.ි ".
මේ ආයුශ්මත් කුණ්ඩල නම් වූ රහත් මුනිදුන් වදාළ ගාථාවයි.

සංයුක්ත නිකාය


දුක්කර සූත‍්‍රය!
දුෂ්කරතාව ගැන වඳාල දෙසුම.
දෙව්යන් : ඉවසන්න බැරි කෙනාටත් ,මෝඩ පහේ කෙනාටත් මහණකම් කිරීම දුෂ්කරයි. එබදු අඥාණ පුද්ගලයාට හරියට බාදා තියෙනව. ඔහු මහණකමින් පස්සට විසිවෙනවා. ”
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ : ''ඉතින් එහෙම නම් , තමන්ගෙ හිත පවින් වළකා ගන්නේ නැතිනම්, සැබෑ මහණ කමක් කොච්චර දවසක් කරන්නද? පාපී අදහස් වලට වසඟ උනාට පස්සෙ පියවරක් පියවරක් පාසා පස්සට විසි වෙනවා.
ඉබ්බෙක් තමන්ගේ අවයව කටුව අස්සට ගන්නවා වාගේ භික්‍ෂුවක් තමන්ගේ මනෝ විතර්ක භාවනා අරමුනේ එකඟ කරන්නට ඕනේ . පාපී අකුසල් ඇසුරු කරන්නේ නැතිව අනුන්ව වෙහෙස වන්නේ නැතිව පිරිනිවී යන භික්‍ෂුව කාටවත් චෝදනා කරන්නේ නෑ. ”
සාදු ! සාදු !! සාදු !!!

Sunday, July 3, 2011

සංයුක්ත නිකාය නන්දන වග්ගය 6


නින්දාතන්දි සූත‍්‍රය!

නින්දත,් කම්මැලිකමත් ගැන වඳාල දෙසුම .

දෙව්යන්: " නිදාගැනීම, කම්මැලිකම, ඇඟමැලි කැඞීම, බණ භාවනාවට නො ඇලීම, බත් මතය යන මේ දේවල් නිසා මෙලොව සත්වයින්ට නිවන් මග ප‍්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ”


භාග්‍යවතුන් වහන්සේ :" නිදාගැනීම, කම්මැලිකම, ඇඟමැලි කැඞීම, බණ භාවනාවට නො ඇලීම, බත් මතය කියන ඒ හැම දෙයක්ම වීරියෙන් දුරු කළාම, නිවන් මඟ ප‍්‍රකට වෙනව. ”

සාදු ! සාදු !! සාදු !!!