බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, July 6, 2011

ධම්ම පදය!


2 comments:

  1. gathavata adahla nidhna kathvath suluven sadahan karanavanam vatinava.

    ReplyDelete
  2. @ Ano;
    Thanks,for the suggestion. I will try to do that. It will take little time.

    ReplyDelete