බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, July 3, 2011

සංයුක්ත නිකාය නන්දන වග්ගය 6


නින්දාතන්දි සූත‍්‍රය!

නින්දත,් කම්මැලිකමත් ගැන වඳාල දෙසුම .

දෙව්යන්: " නිදාගැනීම, කම්මැලිකම, ඇඟමැලි කැඞීම, බණ භාවනාවට නො ඇලීම, බත් මතය යන මේ දේවල් නිසා මෙලොව සත්වයින්ට නිවන් මග ප‍්‍රකට වෙන්නේ නැහැ. ”


භාග්‍යවතුන් වහන්සේ :" නිදාගැනීම, කම්මැලිකම, ඇඟමැලි කැඞීම, බණ භාවනාවට නො ඇලීම, බත් මතය කියන ඒ හැම දෙයක්ම වීරියෙන් දුරු කළාම, නිවන් මඟ ප‍්‍රකට වෙනව. ”

සාදු ! සාදු !! සාදු !!!

No comments:

Post a Comment