බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, June 30, 2011

ථේර ගාථා 17


භේසකලාවනයේ ඉන්නේ බුදු සමිඳුන්ගේ දායාදය ලබාගත් භික්‍ෂුවක්. ඇටසැකිල්ල ගැන භාවනා කරල මේ මුළු පොළොව ම ඒ භාවනා අරමුණින් වසාලන්නට ඔහුට පුළුවන් වුණා.

මා හිතන්නේ නම් ඔහු ඉතා ඉක්මණින් කාමරාගය නැති කර දමන බවයි.

මේ ආයුශ්මත් සිඟාලපිතු නම් රහත් මුණිදුන් වදාළ ගාථාවයි
.

No comments:

Post a Comment