බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, June 15, 2011

Poems

ඔබ සැමට බැතිබර පොසොන් මංගල්ලයක් වේවා! මෙත් කරුණා ගුණ පිරි සැමට යහපත උදාවෙන සමාජයක් බිහිවේවා!

No comments:

Post a Comment