බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, June 16, 2011(ldu Njhg ne|S ;sfnk ixfhdack) my ke;s lr oeñh hq;=h.

(rEm wrEm Njhka g ne|S ;sfnk ixfhdack) my;a neyer l< hq;=h.

(ioaOd, úrsh, i;s, iudê, m[a[d hk bkaøshhka) my oshqKq lr .; hq;=h.

(rd.-fodai-fuday-udk-osÜá hk) ix. my blaujd .sh NsCIqjg lshkafka -

iev myrska tf;r jQ ;eke;a;d lsh,.
No comments:

Post a Comment