බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, June 15, 2011

Buddhist Poems

You Are Me

You are me and I am you.
It is obvious that we are inter-are.
You cultivate the flower in
yourself so that I will be beautiful.
I transform the garbage in myself so
that you do not have to suffer.
I support you you support me.
I am here to bring you peace
you are here to bring me joy.

- Thich Naht Hahn

2 comments:

 1. කොයි තරම් අපූරු කවියක්ද? මේ රචකයා ගැන නං මං දන්නේ නෑ. ඒත් ජීවත් වෙන්න ඕනි විදිහ සරලව කියන මහා කවියක් මේක. බොහොම පිං අක්කේ අපිත් එක්ක බෙදා ගත්තට...

  ReplyDelete
 2. @ Chathura malli,
  Thích Nhất Hạnh (pronounced [tʰǐk ɲə̌t hâːˀɲ] ( listen)) (born October 11, 1926) is a Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist now based in France.

  He joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, studied Buddhism as a novice, and was fully ordained as a monk in 1949. The name Thích is used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. In the early 1960s, he founded the School of Youth for Social Services (SYSS) in Saigon. This grassroots relief organization rebuilt bombed villages, set up schools, established medical centers, and resettled families left homeless during the Vietnam War. He traveled to the U.S. to study at Princeton University, and later to lecture at Cornell University and Columbia University. His focus at the time was to urge the U.S. government to withdraw from Vietnam. He urged Martin Luther King, Jr. to publicly oppose the Vietnam War; King nominated Hanh for the Nobel Peace Prize in January 1967. He created the (non-Zen) Order of Interbeing in 1966, establishing monastic and practice centers around the world. In 1973, the Vietnamese government denied Nhat Hanh permission to return to Vietnam and he went into exile in France. From 1976 to 1977 he led efforts to rescue Vietnamese boat people in the Gulf of Siam.

  Nhat Hanh has become an important influence in the development of Western Buddhism. His teachings and practices aim to appeal to people from various religious, spiritual, and political backgrounds, intending to offer mindfulness practices for more Western sensibilities. As of 2007, he has been based at the Plum Village Monastery in the Dordogne region in the South of France, travelling internationally to give retreats and talks. He coined the term Engaged Buddhism in his book Vietnam: Lotus in a Sea of Fire. A long-term exile, he was given permission to make his first return trip to Vietnam in 2005 and has returned regularly since. He was awarded the Courage of Conscience award in 1991.

  Nhat Hanh has published more than 100 books, including more than 40 in English. A journal for the Order of Interbeing, The Mindfulness Bell, is published quarterly which includes a Dharma talk by him. Nhat Hanh continues to be active in the peace movement, promoting non-violent solutions to conflict. He has also been featured in many films, including The Power of Forgiveness showcased at the Dawn Breakers International Film Festival.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Nhat_Hanh
  මේ තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ විස්තරය. මල්ලී, මගෙ ළඟ තියෙනවා බුද්ධ චරිතය ගැන ලියපු Old Path White Clouds කියන පොත. මට මගෙ මල්ලි USA ඉදල එත්දි ගෙනාව. ඒකෙ හරිම සංවේදීව බටහිර ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස බුද්ධ චරිතය කියනවා. නමුත් අපි ඉගෙන ගෙන තියෙන ලෙස හරිම වෙනස්.

  ReplyDelete