බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, July 14, 2011

ථේර ගාථා! 18


ථේර ථේරි ගාථා
!
''වතුර ගෙන යන උදවියට තමන් කැමති පරිදි වතුර ගෙන යන්ට පුළුවන්. හී වඩුවන්ට ත් කැමති පරිද්දෙන් ඊ තළ නමාගන්නට. තමාගේ කැමැත්ත පරිදි ලී දඬු නමා ගන්නට ලී වඩුවන්ට පුළුවන.ි අන්න එ් ආකාරයෙන් ම තම තමන්ව කැමති පරිදි දමනය කර ගන්නට සත් පුරුෂයින්ට පුළුවන.ි ".
මේ ආයුශ්මත් කුණ්ඩල නම් වූ රහත් මුනිදුන් වදාළ ගාථාවයි.

No comments:

Post a Comment