බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, May 19, 2011

ධම්ම පදය


ධම්ම පදය!

මනො පුබ්බංගමා ධම්මා - මනො සෙට්ඨා මනොමයා

මනසා චෙ පදුට්ඨෙන - භාසතිවා කරොති වා

තතො නං දුක්ඛමන්වෙති - චක්කංව වහතො පදං


Manopubbangma dhamma – manosettha manomaya

Manasa ce padutthena – bhasati va karoti va

Tato nam dukkamanveti – chakkam va vahato padam


All thoughts begin in the mind; mind is supreme and mind –made are they. If one speaks or acts with impure mind pain follows him like the wheel the hoof of the ox.

(If you speak or act with the corrupted heart , then suffering follows you as the wheel of the cart, the track of the ox that pulls it.)

No comments:

Post a Comment