බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, May 12, 2011

සංයුක්ත නිකාය


නන්දති සූතරය

සතුටුවීම ගැන වදාළ දෙසුම.

දෙවියන් –- “දරුවො ඉන්න කෙනා සතුටු වෙන්නේ දරුවන් නිසාමයි . වගෙම ගව පට්ට් හිමියා සතුටු වෙන්නේ ගවයන් නිසාමයි . මේ කෙලෙස් තියෙන නිසයි මිනිසුන්ට සතුටක් තියෙන්නෙ, යම් කෙනෙක්ට කෙලෙස් නැති නම් එයාට ජීවිතයේ සතුටක් නෑ.

භාග්යවතුන් වහන්සේ - නෑ , දරුවො ඉන්න කෙනා අන්තිමේදී දරුවො නිසාම ශෝක වෙනවා. වගෙම ගව පට්ටි හිමියා ගවයන් නිසාම ශෝක වෙනවා. මේ කෙලෙස් නිසා මිනිසුන්ට තියෙන්නේ ශෝකයමයි .

යම් කෙනෙකුට කෙලෙස් නැති නම් එයාට ශෝකයන් උපදින්නේ නෑ .” කියල පිළිතුරු දුන්නා .No comments:

Post a Comment