බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, May 14, 2011

වෙසක් අසිරිය!

වෙසක් අසිරිය!

සිල් සුවඳයි අද මේ ලුම්බිණියේ
මායා දේවිය ගිමන් නිවන්නේ
පින්වත් පුතෙකුයි ලොවට බිහි වුනේ
සියපත් හතකයි පියවර මැන්නේ

සඳරැස් වැටිලා ගයා තීරයේ
ඇසතු රුක මුලයි හිමි වැඩ සිටියේ
මරසෙන් පරදා බුදුබව ලැබුවේ
සදහම් සිසිලයි ලොවටම බෙදුවේ

මල්ල රජුන්ගේ ඒ සල් උයනේ
බුදුහිමි සුවසේ වතිරී සිටියේ
මල් වැසි වස්සා ලොවම කැළබුනේ
ඒ වෙසඟේ පිරිනිවන සිදුවුනේ

දෙදහස් හයසිය වසරක් ගෙවිලා
සම්බුදු දහමින් ලොවම බැබලුනා
සැමදා සැම සිත් සැනසුම ලැබුවා
නිවන් මගේ සැම පියවර මැන්නා

No comments:

Post a Comment