බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, May 3, 2011

සංයුක්ත නිකාය 10

මේ සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට පිළිවෙතින් පෙළ ගැහෙන කාලයයි.
එන්න, ධර්මය දකින්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!

2 comments:

  1. මේ සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට පිළිවෙතින් පෙළ ගැහෙන කාලයයි. එන්න ධර්මය දකින්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!

    ReplyDelete
  2. අතීතයත් අනාගතයත් අල්ලාගෙන වර්තමානය නාස්ති නොකර ගැනීමට තවත් හේතුවක්. බොහොම පින් චාන්දි අක්කා.

    ReplyDelete