බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, April 9, 2011


අලුත් අවුරුද්දට නිවාඩුවකට යන්නයි ලැහැස්තිය. ඔන්න ඉතින් මේ පැත්තෙ ඇවිත් ගිය හැමටම වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් පතනවා සෙනෙහසින්.

No comments:

Post a Comment