බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, May 14, 2011


ඔබ සැමට සම්බුදු හිමි සරණ ලැබෙන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා!

No comments:

Post a Comment