බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 16, 2011

ථේර ගාථා 11
http://img121.imageshack.us/img121/4013/theratherigatha11.jpg

No comments:

Post a Comment