බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, March 19, 2011

ථේර ගාථා 12

No comments:

Post a Comment