බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, March 1, 2011

ථේර ගාථා - 7

1 comment:

  1. කෙලෙස් නැමති සටන දිනුව කෙනාට කිසිම බියක් තැතිගැනීමක් නැහැ. රහත් උතුමන්ට තම සිත නිවනේ පිහිටුවාගෙනම පිරිනිවී යන්ට පුලුවනි.

    ReplyDelete