බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, March 2, 2011

ථේර ගාථා 8

No comments:

Post a Comment