බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, March 29, 2011

ථේර ගාථා 13

No comments:

Post a Comment