බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, March 1, 2011

සංයුක්ත නිකාය (2)

No comments:

Post a Comment