බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, March 7, 2011

ථේර ගාථා 10

No comments:

Post a Comment