බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, February 28, 2011

ථේර ගාථා - 6

1 comment:

  1. හුදෙකලාවෙ වාසය කරන භික්ෂුවගෙ සිත කිසිවෙකට ඇලීමක් නෑ. කෙලෙස් සටනින් ජය ලබා සංවර වූ සිතට බැදීම් නැති නිසා ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් නැහැ. සතුටින් මයි වාසය කරන්නේ.

    ReplyDelete