බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, February 22, 2011

ථේර ගාථා - 5

1 comment:

  1. දමනය කල නොහැකි දෙව් මිනිසුන් දමනය කලා වූ ඒ භාග්යවත්, අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ට මාගේ නමස්කාරය වේවා!

    ReplyDelete