බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, February 22, 2011

ථේර ගාථා - 31 comment:

  1. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඥාණාලෝකය ලබා දුන් හැටි කොතරම් අසිරිමත් ද?

    ReplyDelete