බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, February 21, 2011

ථේර ගාථා - 2

1 comment:

  1. බලන්න අකුසල් දුරු කරපු තැනැත්තා ඉන්න ලස්සන. ඉදුරන් සන්සුන් ව ඉතාම සැනසිල්ලෙ ඉන්නෙ. හිතට නැගෙන අකුසල් මුල් නැතිකරන්නෙ හරියට ගසකින් කොලයක් බිමට වැටෙනා සේ සැහැල්ලුවෙන්.

    ReplyDelete