බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Friday, December 9, 2011

ථේරි ගාථා 9

භද්‍රා තෙරණිය ගේ ගාථාව.

පින්වත් භද්‍රා ශ්‍රද්ධාවෙන් ම යි ඔයාත් මහණ වුනේ. ඉතින් ඔයාත් ඒ භද්‍ර වූ සුන්දර වූ ධර්මයේම ඇලී වසන්න. උතුම් අරහත්වය උදෙසා මේ කුසල් නම් බෝධිපාËsක ධර්මයන් වඩන්න'

මේ වනාහී භද්‍රා නම් රහත් තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.No comments:

Post a Comment