බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, December 27, 2011

ධම්ම පදය 77. Subhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu asaṃvutaṃ
Bhojanamhi cāmattannuṃ, kusītaṃ hīnavīriyaṃ
Taṃ ve pasahati māro, vāto rukkhaṃ ’va dubbalaṃ.

සුභානුපස්සිං විහරන්තං - ඉන්ද්‍රියේසු අසංවුතං
භොජනම්හි අමත්තඤ්ඤුුං - කූසීතං හීන වීරියං
තං වෙ පසහති මාරො - වාතො රුක්ඛං ව දුබිබලං

යමෙක් රූපාදී අරමුණු ශූභය යි සලකමින්, ඉන්ද්‍රිය සංවරයකින් තොරව පමණ ඉක්මවා ආහාර ගනිමින් , කම්මැලිව ,වීර්යයෝ හීනව වෙසේ නම් කෙලෙස් මාරයා ඔහු මැඩලන්නේ , වාතය (සුළග) දුර්වල ගසක් මුලිනුපුටා හෙලන්නක් මෙනි.

One who beauty contemplates, whose faculties are unrestrained, in food no moderation knows, is languid, who is indolent: that one does Mara overthrow as wind a tree of little strength.The Elders Mahākāḷa and Cūḷakāḷa

Three brothers were merchants. The eldest and youngest fetched goods from the villages around Sāvatthī for their brother to sell. One day, the elder brother saw a crowd of people going to listen to the Dhamma. He told his young brother to look after their goods and went to the Buddha. He gained faith in Dhamma and wanted to become a monk. His brother couldn’t dissuade him, so he ordainedtoo, hoping to make his elder brother return to lay-life later. The elder brother meditated in the cemetery and soon gained Arahantship. The younger monk was ridiculed by his two former wives, who took his robes off him, so he left theSaṅgha. The eight former wives of the elder monk thought they would be able to entice him to disrobe, but he escaped by using his psychic powers.

1 There are five kinds of Māra: i. the five Aggregates (khandha), ii. Volitional activities (abhisaṅkhāra), iii. Death (maccu), iv. Defilements (kilesa), and v. Māra the deity. Here, Māra is used in the sense of mental defilements.

No comments:

Post a Comment