බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, October 27, 2011

ථේරි ගාථා 7


පින්වත් භික්‍ෂුණිය, වීරා, ශ‍්‍රද්ධා ආදී ඉන්‍දියයන්, මහත් වීරියෙන් යුක්තව දියුණු කර ගන්න. ධර්මයේ ම, හැසිරෙන්න. සේනා සහිත මාරයාව පරාජය කරල, අවසන් සිරුර විතරක් දරා ගන්න.
No comments:

Post a Comment