බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, October 11, 2011

ථේරි ගාථා 5

තිස්සා තෙරණිය ගේ ගාථාව.

පින්වත් තිස්සා, ධර්මයේම හැසිරෙන්න. මේ දුර්ලභ අවස්ථාව මග හැරගන්ට නම් එපා! මේ උතුම් අවස්ථාව මග හැරගත්ත උදවිය නිරයේ වැටිල දුක් විඳිනවා.

මේ තිස්සා නම් රහත් තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.




No comments:

Post a Comment