බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, October 11, 2011

ථේරි ගාථා 6

ධීරා තෙරණිය ගේ ගාථාව.


පින්වත් ධීරා, දුක් නැතිවීම වන "නිවනයි" ස්පර්ශ කළ යුත්තේ. අකුසල සඤ්ඤා සංසිඳීම සැපයක්. ඒ නිසා මේ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වූ අනුත්තර නිවන ම ලබාගන්න.


මේ ධීරා තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.
No comments:

Post a Comment