බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, July 3, 2012

ධම්ම පදය 17

 

 

 

Evil Action Leads to Torment

 

Idha tappati pecca tappati, pāpakārī ubhayattha tappati
“Pāpaṃ me katan”ti tappati, bhiyyo tappati duggatiṃ gato

 

ඉධ තප්පති පෙච්ච තප්පති - පාපකාරී උභයත්ථ තප්පති
පාපං මේ කතන්ති තප්පති - භීයෙ‍ය්‍යා තප්පති දුග්ගතිං ගතෝපව් කරන පුද්ගලයා තමයි මෙලොවදී පසුතැවෙන්නෙ. පරලොවදිත් පසුතැවෙන්නෙත් ඔහු ම යි. ඔහු දෙලොවදීම පසුතැවෙනව. 'අයියෝ!  මං පව් කරගත්තා ' කියල පසුතැවෙනව. අපායෙ ඉපදුනාට පස්සෙ ඔහු ගොඩාක්  පසු තැවෙනවා.

(ජේතවනාරාමයේදී දේවදත්ත අරභයා වදාල ගාථාවකි. )


Here one burns, one burns hereafter,
in both ways does the evil-doer burn;
evil I've done, remorsefully one burns,
and more one burns passed to realms of woe.
Explanation: Those who do evil, those given to wrong doings, are tortured in mind both here and hereafter. Being born in a state of woe after death the doer of evil keeps on torturing himself more with the thought "I have done evil deeds. "

Devadatta Causes a Schism Six Sakyan princes went forth as monks together: Bhaddiya, Anuruddha, Ānanda, Bhagu, Kimilo, and Devadatta, and so did their barber, Upāli. Devadatta
made good progress in meditation at first, and gained some mystic powers, but he did not become famous like the other five Sakyan princes. He used his mystic powers to impress Prince Ajātasattu, the son of King Bimbisāra of Rājagaha, and thus came to receive lavish offerings, and became highly conceited.
When the Buddha was getting old, Devadatta asked him to retire and appoint him as the leader of the Saṅgha. The Buddha replied, “I would not appoint even Sāriputta or Moggallāna, let alone a piece of phlegm like you.” Devadatta hated the Buddha for this, and made several unsuccessful attempts to kill him. 

Before he died he repented and wished to see the Buddha, but while being carried to see the Buddha, he was swallowed up by the earth, and was reborn in hell.

No comments:

Post a Comment