බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, July 3, 2012

ථේර ගාථා 23

සුගන්ධ තෙරුන්ගේ ගාථාව. 

මං පැවිදි බව ලබාගෙන තවම අවුරුද්දයි. මේ සද්ධර්මයේ ආශ්චර්ය‍ය බලන්න මටත් පුළුවන් වුණා. ත්‍රිවිද්‍යාව ලබා ගන්නට මා මේ සම්පූර්ණ කර ගත්තේ බුද්ධ ශාසනයයි. 

මේ වනාහී ආයුෂ්මත් සුගන්ධ නම් රහත් මුණිඳුන් වදාල ගාථාවයි.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        


No comments:

Post a Comment