බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, June 27, 2012

ථේරි ගාථා! 15උත්තරා තෙරණියගේ ගාථාව.

මං කයෙන් සංවර වුණා.  වචනයෙනුත් සංවර වුණා. සිතෙනුත් සංවර  වුණා.   තණ්හාව  මුලින්ම උදුරලා දැම්මා.  සිසිල් වුණා.   නිවිල ගියා.

මේ වනාහී උත්තරා නම් රහත් තෙරණිය වදාල  ගාථාවයි.

No comments:

Post a Comment