බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, June 4, 2012

ථේරි ගාථා, 14


සුමනා තෙරණිය ගේ ගාථාව
" මේ සතර මහා ධාතුන් ගේ පැවැත්ම දුකක් වශයෙන් අවබෝධ වුණාට පස්සේ ආයෙත් ඉපදෙන සංසාරයට නම් එන්න එපා. භවය ගැන තියෙන ආශාව නැති කර ගෙන උපශාන්ත සිතින් කල් ගෙවන්න. "


මේ වනාහී සුමනා නම් රහත් මෙහෙණිය වදාළ ගාථාවයි.

No comments:

Post a Comment