බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, August 29, 2011

ථේරි ගාථා 4


තිස්සා තෙරණියගේ ගාථාව.

පින්වත් තිස්සා, සීල , සමාධි, ප්‍රඥාවේ හික්මෙන්න. මේ දුර්ලභ අවස්ථාව මග හැර ගන්ට නම් එපා! සියලු බන්ධනයන් ගෙන් නිදහස් වෙන්න. නිකෙලෙස් කෙනෙක් හැටියට ලෝකේ ජීවත් වෙන්න.

No comments:

Post a Comment