බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Monday, August 22, 2011

ථේරි ගාථා 2


මුත්තා තෙරණිය ගේ ගාථාව.
පින්වත් මුත්තා, මාරයා ගේ ග‍්‍රහණයෙන් ඔයාත් ගැලවිලා යන්ට ඕනෙ. රාහුගේ ග‍්‍රහණයෙන් පුන්සඳ මිදිල යනව වගෙයි. කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙලා ගිය සිතින් ණයක් නැතිවයි පිණ්ඩපාතෙ වළඳන්න ඕනෙ.No comments:

Post a Comment