බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Wednesday, May 17, 2017

ථේර ගාථා 36

ථේර ගාථා 36  

කුමා පුත්ත තෙරුන් ගේ ගාථාව.

බණ ඇසීම කොයි තරම් හොඳ ද. අහපු බණට අනුව ජීවත් වීම ඊටත් වඩා හොඳයි. හැම තිස්සෙම තණ්හාවෙන් තොරව ජීවත් වෙන එක හරිම හොඳයි. අහන බණ වල ōඅර්ථ නුවණින් විමසීමත් ඒ වගේම හොඳයි.  ඒ බණ ගෞරවයෙන් පිළිගැනීම  ම මොන ,තරම් හොඳ දෙයක්ද, අන්න එයාට තමා කෙලෙස් නැති  පුද්ගලයා ගේ "මහණකම " කියලා කියන්නෙ.  

මේ වනාහී   කුමා පුත්ත රහත් මුණිඳුන් වඳාල  ගාථාවයි. 

1 comment: