බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Friday, May 19, 2017

ථෙරි ගාථා තික නිපාතෝ 3.2 45 - 47

උත්තමා තෙරණිය ගේ ගාථා.

බුදු සමිඳාණන් තමයි අමා නිවනට පමුණුවන මේ සප්ත බොජ්ඣ ංග ධර්මයන් වඳාලෙ. මං ඒවා ඔක්කොම  ඒ විධිහටම අනුගමනය කලා.

මං කැමති විදිහට  ශූන්යතා සමාපත්ති, අනිමිත්ත සමාපත්ති ලබා ගත්තා. දැන් මං බුදු සමිඳුන් ගෙ හදවතින් උපන් දියණියක්.  මං හැම තිස්සෙම නිවනට ඇලිලයි ඉන්නෙ. 

දිව්‍ය මානුෂික , හැම කාමයක්ම මුලින්ම නසල දැම්ම. ඉපදෙන සංසාරය  ගෙවල දැම්ම.  දැන් ඉතින් ආයෙමත්  භවයක් නෑ.  

මේ වනාහී උත්තමා නම් මහ  රහත් තෙරණිය  වඳාළ ගාතාවන් ය.No comments:

Post a Comment