බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, September 23, 2012

ථේරි ගාථා 18සංඝා තෙරණියගේ ගාථාව.

මං ප්‍රියමනාප දූ දරුවන් අත් හැරිය. හරක බාන අත් හැරිය. මහණ වුණා. අන්තිමේ දී රාග ද්වේෂ ත් අත් හැරිය. අවිද්‍යාවත් නැති කළා. තෘෂ්ණාව මුලින්ම උදුරලා දැම්ම. උපශාන්ත වුණා. නිවුන කෙනෙක් වුණා.

මේ වනාහී සංඝා නම් රහත් තෙරණිය වදාළ ගාථාවයි.


එක ගාථාව බැගින් වදාළ කොටස නිමා විය.

No comments:

Post a Comment