බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, January 8, 2012

ථේර ගාථා! 19


අජිත තෙරුන්ගේ ගාථාව .


මට නම් මරණය ගැන කිසිම බියක් නෑ. ජීවත් වීම ගැන අමුතු ආශාවකුත් නෑ. ඉතා හොඳින් සිහියත් නුවණත් පිහිටුවා ගෙන ම යි මේ ශරීරය මං අත්හැර දමන්නේ.


මෙය වනාහී ආයුශ්මත් අජිත නම්වූ රහත් මුණිුන් වÞල ගාථාවයි.


මේ එක ගාථාව බැගින් වඳාල කොටසේ දෙවන භාගයයි.

No comments:

Post a Comment