බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, January 8, 2012

ථේරි ගාථා 10

උපසමා තෙරණිය ගේ ගාථාව .


පින්වත් උපසමා, මේ මාරයාගේ රාජධානියෙන් මිදෙන්ට අතිශයින්ම දුෂ්කරයි. කොහොම හරි සසර සැඩ පහරින් එතෙර වෙන්න. සේනා සහිත මාරයාව පරදවා දාන්න. අවසන් සිරුරක් දරන කෙනෙක් වෙන්න.


මේ වනාහී උපසමා නම් රහත් මෙහෙණිය වදාල ගාථාවයි.


No comments:

Post a Comment