සිත නිවන පියුම් විල: ථේරී ගාථා

සිත නිවන පියුම් විල: ථේරී ගාථා: අද වගේ පුන් පෝදාක මේ ගාථාවන් ලියන්න ලැබීමම වාසනාවක් . ප්‍රජාපතී ගෝතමී තෙරණිය ඇතුළු පන්සියයක් පිරිසට ධර්ම දායාදය ලබා දුන් දිනය අදයි. කියවන ...

Comments

Popular posts from this blog

සත් සතිය

අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා