බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Friday, July 31, 2015

ධම්ම පදය චිත්ත වග්ගය.10


දිසෝ දිසං යන්තං කයිරා – වේරී වා පන වේරිනං

මිච්ඡාපණිහිතං චිත්තං – පාපියෝ නං තතෝ කරේ


හොරෙක් තවත් හොරෙකුට දරුණු විපතක් කරනවාටත් වඩා, වෛරක්කාරෙයෙක් තවත් වෛරක්කාරයෙකුට දරුණු විපතක් කරනවාටත් වඩා, මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ පිහිටවා ගත් සිත විසින්, තමාව ඊටත් වඩා පාපියෙකු කරනවා.


(කොසොල් ජනපදයේදී නන්ද ගොපල්ලා අරභයා වදාළ ගාථාවකි )


All Wrong Issue Out Of Evil Mind


Whatever foe may do to foe,
or haters those they hate
the ill-directed mind indeed
can do one greater harm
.
Explanation: When one bandit see another, he attacks the second bandit. In the same way, one person sees someone he hates, he also does harm to the hated person. But what the badly deployed mind does to the possessor of that mind is far worse than what a bandit would do to another bandit or what one hater will do to another hater.
The Story of Nanda, the Herdsman
While on a visit to a village in the kingdom of Kosala, the Buddha uttered, with reference to Nanda, the herdsman.

Nanda was a herdsman who looked after the cows of Anathapindika. Although only a herdsman, he had some means of his own. Occasionally, he would go to the house of Anathapindika and there he sometimes met the Buddha and listened to his discourses. Nanda requested the Buddha to pay a visit to his house. But the Buddha did not go to Nanda's house immediately, saying that it was not yet time.

After some time, while travelling with his followers, the Buddha went off his route to visit Nanda, knowing that the time was ripe for Nanda to receive his teaching properly. Nanda respectfully received the Buddha and his followers; he served them milk and milk products and other choice food for seven days. On the last day, after hearing the discourse given by the Buddha, Nanda attained Sotapatti Fruition. As the Buddha was leaving that day, Nanda carrying the bowl of the Buddha, followed him for some distance, paid obeisance and turned back to go home.

At that instant, a hunter who was an old enemy of Nanda, shot him down. The bhikkhus who were following the Buddha, saw Nanda lying dead. They reported the matter to the Buddha, saying, "Venerable Sir, because you came here, Nanda who made great offerings to you and accompanied you on your return was killed as he was turning back to go home." To them, the Buddha replied, "Bhikkhus, whether I came here or not, there was no escape from death for him, as a wrongly directed mind can do oneself much greater harm than an enemy or a thief can."
Then the Buddha spoke in verse as follows:
 
"A thief may harm a thief; an enemy may harm an enemy; but a wrongly directed mind can do oneself far greater harm."

No comments:

Post a Comment